Jednostrani raskid ugovora

Kupac ima pravo na raskid ugovora sukladno čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača i roku za raskid.
Ugovor kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, te adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana:
- kada je kupcu ili trećoj osobi koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako kupac jednostrano raskine ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od kupca primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili  odluku kupca o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko je odabrao drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.
Prema čl. 77 st. 1 Zakona o zaštiti potrošača, kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je kupac izvršio uplatu. U slučaju da kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje ili preda robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

Izravne troškove povrata robe kupac snosi sam (u slučaju korištenja svog prava na jednostrani raskid ugovora).

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU
1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
2. Prima “Sunašce”, internetska trgovina za bebe, A. Štera 19, 42000 Varaždin; info@sunasce.hr, 099 796 9469
3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe _________________, naručene/primljene dana ______________________
– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),
– datum.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati ovdje. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Prodavatelj (“Sunašce”) odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.